۱۳۹۱ فروردین ۵, شنبه

كوتاه نوشت

براي بوسه هميشه فرصت نيست !
اما اين بار بيا پيش از لبانت
نگاهت مرا ببوسد
.
90.12.29

بانو نوشت : حرفام بغض شده مونده تو گلوم !

۱۳۹۰ اسفند ۲۹, دوشنبه

.

واگن هايي كه پر و خالي مي شوند
صداي ضبط شده
ايستگاه امام خميني
تكان هاي قطار بهانه است
تا دستانم را در كمرت قفل كنم و
سر بر سينه ات بگذارم
.
.
.
آرام
-
بانو
90.12.25

بانو نوشت : روزاي نزديك به عيد روزاي شادي بود اما يهو دو روزه عجيب دلم گرفته :(

۱۳۹۰ اسفند ۲۴, چهارشنبه

...

تيتر اخبار : پليس با عاملان آتش زاي چهارشنبه سوري برخورد خواهد كرد

من ... تنهايم
تو
....
دلم را به آتش كشيدي
...
مراقب خودت باش دستگيرت نكنند .

90.12.24

*
بانو نوشت :يه سري روزا تو زندگي ام خيلي روزاي خوبي ان ! .... خاطره مي شن ...اين روزاي آخر سال تعداد اين روزايي كه داره خاطره مي شه يا قراره خاطره بشه رفته بالا و من واقعا روزاي خوشحالي رو دارم ...

۱۳۹۰ اسفند ۱۷, چهارشنبه

راي ِ من

قلبم خالي بود
همچون حوزه هاي راي گيري روز نفرين شده ي جمعه
و تو در شلوغي صف شمارش آراي اي كه به صندوق نريخته ايم ، مانده اي
و سر انگشتانت را بيهوده در جوهر مي مالي تا شايد
در تلاقي دستانم
من نيز براي رهاييت راي بريزم
90.12.13
*
بانو نوشت : قراره تو نوشته ام بيشتر دقت كنم ، خشن تر نقدم كنيد :دي

۱۳۹۰ اسفند ۱۲, جمعه

سياه ي شببا كنايه هايت از تو دور تر مي شوم
و
ثانيه به ثانيه مجنون تر
و
تصوير روشنم روز به روز سياه تر

مرا به دست ِ فراموشي بسپار
بگذار آرام آرام در سياهي شب گم شوم
90.12.11
10:12 P.M
*
بانو نوشت :
قطاري كه از ريل خارج بشه ديگه يه قطار نيست ، يه اوراقي ِ خودت خواستي از مسيري كه خودت اومدي توش خارج شي ...
ترانه :
تو روز و روزگار من
بي تو روزاي شادي نيست
تو دنياي مني اما
به ............